Zapewniamy
 • PRZEGLĄD URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
 • SZKOLENIA PRZECIWPOŻAROWE I BHP
 • PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH
 • DORADZTWO TECHNICZNE I NADZÓR NAD OBIEKTAMI
 • SPORZĄDZANIE INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
 • ORAZ WIELE INNYCH USŁUG
Formularz zapytaniowy
Ciekawostki
 • W dniu 9.08.2016r. inżynierowie BeSafe odbyli szkolenie w zakresie stosowania materiałów i rozwiązań technicznych firmy Promat dotyczące zabezpieczeń przejść instalacyjnych w technologii firmy Promat. Szkolenie zakończono otrzymaniem świadectwa potwierdzającego nabycie wiedzy w w/w ...dalej 
 • Chcesz pokazać swoim pracownikom jak mają dbać o własne bezpieczeństwo? BeSafe organizuje profesjonalne szkolenia przeciwpożarowe na terenie całego kraju. Zależy nam, aby szkolenia nie powodowały senności wśród naszych odbiorców, dlatego opieramy je przede wszystkim na praktyce. ...dalej 
 • Czy wiesz, że przegląd hydrantów wewnętrznych w swoim obiekcie musisz wykonywać nie rzadziej niż raz w roku? Zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010rr. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów ...dalej 

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Strona główna » Usługi PPOŻ » Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

wielkość tekstu: A | A | A

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Inżynierowie z firmy BeSafe wykonują aktualizację i sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Dokument zawsze wykonany jest z odpowiednią starannością w oparciu o obowiązujące przepisy i normy oraz liczne doświadczenia naszych inżynierów. Jako Kierujący Działaniami Ratowniczymi doskonale wiemy co powinna zawierać Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego i jak ją przygotować aby dokument ten faktycznie mógł być przydatny podczas działań.

Jesteśmy autorami wielu Instrukcji zarówno już użytkowanych obiektów jak też nowych, dopiero oddawanych do użytku. Nasze dokumenty wielokrotnie były sprawdzane przez organy PSP podczas odbiorów budynków - bez zastrzeżeń.

 

Zawarte w instrukcji plany obiektów wykonujemy tak, aby po wydrukowaniu służyły one jako plan ewakuacji budynku. Zdarzyło nam się dostarczać wydrukowane plany w antyramach, a nawet wieszać je na ścianie u klienta:)

 

Jesteśmy autorami Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego:

 • Obiektów należących do Ministerstwa Obrony Narodowej
 • Budynków realizowanych przez Rybyg S.A.
 • Obiektów Suez Environnement Sp. z o.o.
 • Hal realizowanych przez Kolex Elbląg
 • Budynków Caparol Sp. z o.o.
 • Budynków Huennebeck Polska Sp. z o.o.
 • Siedziby Mediarecovery Sp. z o.o.
 • i wielu innych

 

Podstawa prawna wykonania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zawierającą:

 

Co powinna zawierać Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?

1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
2) określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
3) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
5) warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
6) sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
7) zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
8) plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
a) powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
b) odległości od obiektów sąsiadujących,
c) parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
d) występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
e) kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
f) lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
g) podziału obiektu na strefy pożarowe,
h) warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
i) miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
j) wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
k) hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
l) dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;
9) wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

 

Co jaki czas należy wykonać aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

 

Dla jakiego budynku należy sporządzić Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego:

 1. w którym występuje strefa zagrożenia wybuchem,
 2. kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1 000 m3
 3. kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1 500 m3;
 4. powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1 000 m2.

 

BeSafe Sp. z o.o.
UL. RYDYGIERA 19 lok. 58, 01-793 WARSZAWA

tel.: 780 123 104, 780 123 105
e-mail: biuro@besafe.net.pl

 • Hekato_Bartlomiej_Zakrzewski
 • SEP_Prad_Zakrzewski
 • SEP_GAZ_Mikowicz_1
 • gazex_3
 • Martech_1
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna