Zapewniamy
 • PRZEGLĄD URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
 • SZKOLENIA PRZECIWPOŻAROWE I BHP
 • PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH
 • DORADZTWO TECHNICZNE I NADZÓR NAD OBIEKTAMI
 • SPORZĄDZANIE INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
 • ORAZ WIELE INNYCH USŁUG
Formularz zapytaniowy
Ciekawostki
 • W dniu 9.08.2016r. inżynierowie BeSafe odbyli szkolenie w zakresie stosowania materiałów i rozwiązań technicznych firmy Promat dotyczące zabezpieczeń przejść instalacyjnych w technologii firmy Promat. Szkolenie zakończono otrzymaniem świadectwa potwierdzającego nabycie wiedzy w w/w ...dalej 
 • Chcesz pokazać swoim pracownikom jak mają dbać o własne bezpieczeństwo? BeSafe organizuje profesjonalne szkolenia przeciwpożarowe na terenie całego kraju. Zależy nam, aby szkolenia nie powodowały senności wśród naszych odbiorców, dlatego opieramy je przede wszystkim na praktyce. ...dalej 
 • Czy wiesz, że przegląd hydrantów wewnętrznych w swoim obiekcie musisz wykonywać nie rzadziej niż raz w roku? Zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010rr. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów ...dalej 

Montaż i przegląd bram przeciwpożarowych

Strona główna » Usługi PPOŻ » Montaż i przegląd bram przeciwpożarowych

wielkość tekstu: A | A | A

Nasza firma wykonuje przegląd bram przeciwpożarowych.

Przegląd bram przeciwpożarowych obejmuje:

 • Sprawdzenie czytelności oznaczenia drzwi oraz odnotowanie informacji w protokole z przeglądu:
  • Nazwa producenta
  • Model, rodzaj
  • Odporność ogniowa
  • Numer Aprobaty Technicznej
  • Numer Certyfikatu
  • Numer wyrobu/rok produkcji
 • Nadanie numeru wewnętrznego / lokalizacja drzwi
 • Zebranie wszystkich informacji na temat wyposażenia dodatkowego
  • Drzwi przejściowe/ewakuacyjne
  • Elektrozamykacz + centrala (producent/model)
  • Inne
 • Sprawdzenie funkcjonowania bramy:
  • zwolnienie elektrozaczepu, zdemontowanie zamka topikowego)
  • kontrola pełnego cyklu pracy
 • Sprawdzenie fukcjonowania bramy (alrm w centrali zamkcięć ogniowych lub systemu sygnalizacji pożaru)
 • Sprawdzenie poprawności działania wszystkich podzespołów, w szczególności zespołu wału sprężynowego i zabezpieczeń na zerwanie linek i pęknięcia sprężyn
 • Oględziny zewnętrzne bramy:
  • Sprawdzenie czy nie ma uszkodzeń mechanicznych
  • Sprawdzenie powłoki lakierniczej, czy nie ma ognisk korozji
  • W przypadku poluzowanych materiałów izolacyjnych zamknięcie przeciwpożarowe nie spełni swoich funkcji
 • Sprawdzenie stanu uszczelek pęczniejących na skrzydle, w ościeżnicy:
  • uszkodzenia
  • stopień zużycia
  • ubytki
  • szczelność
  • amortyzacja
  • ścieralność
 • Sprawdzenie wszystkich połączeń złącznych (śrubowe, spawane, nitowane, itp.)
 • Sprawdzenie mocowania trzymacza elektromagnetycznego
 • Sprawdzenie mocowania kotew naściennych
 • Sprawdzenie położenia i stanu profili usztywniających płaszcz bramy
 • Oględziny zużycia lin
 • Sprawdzenie stanu zamocowania osłon sprężyn
 • Sprawdzić, czy rolki jezdne podczas otwierania i zamykania skrzydła bramy obracają się. Sprawdzenie mocowania dolnej rolki prowadzącej
 • Sprawdzenie działania centrali sterującej i urządzeń powiązanych
 • Sporządzenie protokołu przeglądu serwisowego

Konserwacja bram przeciwpożarowych obejmuje:

 • Przesmarowanie elementów ruchomych
 • Regulacja bramy
 • Poprawienie mocowań elementów
 • Regulacja przeciwciężarów
 • Korekta naciągu linek nośnych oraz napięcia sprężyn skrętnych
 • Oczyszczenie czujników dymowych
 • Wymiana uszkodzonych elementów

Po przeglądzie wymieniamy albo naprawiamy części uszkodzone lub zużyte. Dzięki rabatom u producentów drzwi i akcesoriów do drzwi przeciwpożarowych oferujemy korzystne ceny i wykonanie usługi w najwyższym standardzie.

Podstawa prawna obowiązku wykonywanie przeglądów drzwi i bram przeciwpożarowych:

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) właściciel / zarząca obiektu ma obowiązek zapewnić prawidłowe funkcjonowanie drzwi i bram przeciwpożarowych. Należy je poddawać okresowym przeglądom i konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta jednak nie rzadziej niż raz w roku.

§ 2. 1.Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

 1. urządzeniach przeciwpożarowych – należy przez to rozumieć urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków, a w szczególności: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia inertyzujące, urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewnętrzne, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające, urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania, przeciwpożarowe wyłączniki prądu oraz dźwigi dla ekip ratowniczych;

§ 3.2. Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej „gaśnicami”, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji technicznej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy te powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

BeSafe Sp. z o.o.
UL. RYDYGIERA 19 lok. 58, 01-793 WARSZAWA

tel.: 780 123 104, 780 123 105
e-mail: biuro@besafe.net.pl

 • Hekato_Bartlomiej_Zakrzewski
 • SEP_Prad_Zakrzewski
 • SEP_GAZ_Mikowicz_1
 • gazex_3
 • Martech_1
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna