Zapewniamy
 • PRZEGLĄD URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
 • SZKOLENIA PRZECIWPOŻAROWE I BHP
 • PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH
 • DORADZTWO TECHNICZNE I NADZÓR NAD OBIEKTAMI
 • SPORZĄDZANIE INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
 • ORAZ WIELE INNYCH USŁUG
Formularz zapytaniowy
Ciekawostki
 • W dniu 9.08.2016r. inżynierowie BeSafe odbyli szkolenie w zakresie stosowania materiałów i rozwiązań technicznych firmy Promat dotyczące zabezpieczeń przejść instalacyjnych w technologii firmy Promat. Szkolenie zakończono otrzymaniem świadectwa potwierdzającego nabycie wiedzy w w/w ...dalej 
 • Chcesz pokazać swoim pracownikom jak mają dbać o własne bezpieczeństwo? BeSafe organizuje profesjonalne szkolenia przeciwpożarowe na terenie całego kraju. Zależy nam, aby szkolenia nie powodowały senności wśród naszych odbiorców, dlatego opieramy je przede wszystkim na praktyce. ...dalej 
 • Czy wiesz, że przegląd hydrantów wewnętrznych w swoim obiekcie musisz wykonywać nie rzadziej niż raz w roku? Zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010rr. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów ...dalej 

Przegląd drzwi przeciwpożarowych

Strona główna » Usługi PPOŻ » Przegląd drzwi przeciwpożarowych

wielkość tekstu: A | A | A

Nasza firma wykonuje przegląd i konserwację drzwi przeciwpożarowych.

Przegląd okresowy obejmuje następujące czynności:

 • Sprawdzenie czytelności oznaczenia drzwi oraz odnotowanie informacji w protokole z przeglądu:
  • Nazwa producenta
  • Model, rodzaj drzwi ppoż
  • Odporność ogniowa
  • Numer Aprobaty Technicznej
  • Numer Certyfikatu
  • Numer wyrobu/rok produkcji
 • Nadanie numeru wewnętrznego / lokalizacja drzwi ppoż
 • Zebranie wszystkich informacji na temat wyposażenia dodatkowego
  • Samozamykacz (producent/model)
  • Szyba – tak/nie
  • Elektrozamykacz + centrala (producent/model)
  • Regulator kolejności zamykania
  • Klamki antypaniczne
  • Listwy dymoszczelne
  • Inne
 • Sprawdzenie prawidłowości samozamykania – wyposażenie w samozamykacz zgodny z normą otwarcie drzwi i zamknięcie z kąta 30 st.)
 • Sprawdzenie kolejności zamykania skrzydeł dla drzwi dwuskrzydłowych
 • Ocena działania wszystkich elementów
 • Drzwi przeciwpożarowe - oględziny zewnętrzne płyty i ościeżnicy:
  • Sprawdzenie czy nie ma uszkodzeń mechanicznych
  • Sprawdzenie powłoki lakierniczej, czy nie ma ognisk korozji
  • W przypadku poluzowanych materiałów izolacyjnych zamknięcie przeciwpożarowe nie spełni swoich funkcji
 •  Sprawdzenie przeszklenia:
  • Osadzenia
  • Uszczerbki szyby
  • Oznaczenia
 • Kontrola szczelin pomiędzy skrzydłem, a ościeżnicą
 • Kontrola okuć pod względem:
  • Funkcjonowania
  • Mocowania
  • Łożyskowania
 • Kontrola zamka pod względem funkcjonowania, mocowania, łożyskowania
 • Kontrola zamocowania zawiasów w części skrzydłowej i ościeżnicowej
 • Sprawdzenie osadzenia ościeżnicy – ościeżnica musi być trwale zakotwiona do ściany, podczas otwierania i zamykania skrzydła należy obserwować czy ościeżnica w żaden sposób nie pracuje)
 • Sprawdzenie szczeliny pomiędzy posadzką a skrzydłem (wytyczne zawarte w Aprobacie ITB lub DTR (5-7 mm)
 • Sprawdzenie stanu uszczelek pęczniejących na skrzydle, w ościeżnicy:
  • uszkodzenia
  • stopień zużycia
  • ubytki
  • szczelność
  • amortyzacja
  • ścieralność
 • Sprawdzenie działania uszczelki opadającej, stopień zużycia (występuje w drzwiach dymoszczelnych)
 • Sprawdzenie minimalnej siły potrzebnej do otwarcia drzwi w przypadku kiedy budynki są wyposażone w system wentylacji pożaru wykonuje się dodatkowy pomiar działania tej siły w trakcie działania systemu)
 • Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania zwór magnetycznych i połączeń
 • Sprawdzenie działania centrali sterującej i urządzeń powiązanych
 • Sporządzenie protokołu przeglądu serwisowego

 

Przeglądy ppoż - Konserwacja drzwi przeciwpożarowych obejmuje

 

 • Przesmarowanie zawiasów i innych elementów ruchomych
 • Regulacja samozamykaczy
 • Poprawienie mocowania elementów: zamków, klamek, zawiasów, ościeżnic, samozamykaczy itp.
 • Regulacja listwy dymoszczelnej
 • Czyszczenie centrali sterującej
 • Czyszczenie czujek
 • Wymiana uszkodzonych elementów

 

Po przeglądzie wymieniamy albo naprawiamy części uszkodzone lub zużyte. Dzięki rabatom u producentów drzwi i akcesoriów do drzwi przeciwpożarowych oferujemy korzystne ceny i wykonanie usługi w najwyższym standardzie.

 

Drzwi przeciwpożarowe podstawa prawna obowiązku wykonywania przeglądów drzwi i bram:

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) właściciel / zarząca obiektu ma obowiązek zapewnić prawidłowe funkcjonowanie drzwi i bram przeciwpożarowych. Należy je poddawać okresowym przeglądom i konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta jednak nie rzadziej niż raz w roku.

§ 2. 1.Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

 1. urządzeniach przeciwpożarowych – należy przez to rozumieć urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków, a w szczególności: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia inertyzujące, urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewnętrzne, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające, urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania, przeciwpożarowe wyłączniki prądu oraz dźwigi dla ekip ratowniczych;

§ 3.2. Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej „gaśnicami”, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji technicznej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy te powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

BeSafe Sp. z o.o.
UL. RYDYGIERA 19 lok. 58, 01-793 WARSZAWA

tel.: 780 123 104, 780 123 105
e-mail: biuro@besafe.net.pl

 • Hekato_Bartlomiej_Zakrzewski
 • SEP_Prad_Zakrzewski
 • SEP_GAZ_Mikowicz_1
 • gazex_3
 • Martech_1
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna