Zapewniamy
 • PRZEGLĄD URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
 • SZKOLENIA PRZECIWPOŻAROWE I BHP
 • PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH
 • DORADZTWO TECHNICZNE I NADZÓR NAD OBIEKTAMI
 • SPORZĄDZANIE INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
 • ORAZ WIELE INNYCH USŁUG
Formularz zapytaniowy
Ciekawostki
 • W dniu 9.08.2016r. inżynierowie BeSafe odbyli szkolenie w zakresie stosowania materiałów i rozwiązań technicznych firmy Promat dotyczące zabezpieczeń przejść instalacyjnych w technologii firmy Promat. Szkolenie zakończono otrzymaniem świadectwa potwierdzającego nabycie wiedzy w w/w ...dalej 
 • Chcesz pokazać swoim pracownikom jak mają dbać o własne bezpieczeństwo? BeSafe organizuje profesjonalne szkolenia przeciwpożarowe na terenie całego kraju. Zależy nam, aby szkolenia nie powodowały senności wśród naszych odbiorców, dlatego opieramy je przede wszystkim na praktyce. ...dalej 
 • Czy wiesz, że przegląd hydrantów wewnętrznych w swoim obiekcie musisz wykonywać nie rzadziej niż raz w roku? Zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010rr. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów ...dalej 

Systemy detekcji gazu

Strona główna » Usługi PPOŻ » Systemy detekcji gazu

wielkość tekstu: A | A | A

Przegląd detekcji gazu besafe

Nasz zespół świadczy usługę projektowania, instalacji oraz wykonuje przegląd i konserwacje systemów detekcji gazów toksycznych i wybuchowych w garażach podziemnych oraz kotłowniach.. Posiadamy odpowiednie uprawnienia, wiedzę i doświadczenie z tego zakresu.

Zapraszamy do współpracy właścicieli obiektów usługowych oraz zarządców nieruchomości.

Większość obecnie projektowanych i stawianych budynków wielorodzinnych posiada garaż podziemny. Przeznaczony jest on głownie do parkowania pojazdów osobowych oraz wydzielone zostają w nim komórki lokatorskie i pomieszczenia techniczne.  Każdy wie, że pracujący silnik spalinowy wytwarza szkodliwe gazy, w tym pewne ilości niebezpiecznego dla zdrowia ludzkiego tlenku węgla. Kolejnym zauważonym niebezpieczeństwem jest stosowanie instalacji LPG w samochodach. Cięższy od powietrza propan-butan stwarza realne zagrożenie wybuchowe przy ewentualnej awarii i wycieku gazu z takiej instalacji. Wychodząc naprzeciw tym problemom w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określono jakie wymogi muszą spełniać garaże dla samochodów osobowych oby były bezpieczne dla ich użytkowników.

 

§ 108. 1. W garażu zamkniętym należy stosować wentylację:

1)    co najmniej naturalną, przez przewietrzanie otworami wentylacyjnymi umieszczonymi w ścianach przeciwległych lub bocznych, bądź we wrotach garażowych, o łącznej powierzchni netto otworów wentylacyjnych nie mniejszej niż 0,04 m2 na każde, wydzielone przegrodami budowlanymi, stanowisko postojowe - w nieogrzewanych garażach nadziemnych wolno stojących, przybudowanych lub wbudowanych w inne budynki,

2)    co najmniej grawitacyjną, zapewniającą 1,5-krotną wymianę powietrza na godzinę - w ogrzewanych garażach nadziemnych lub częściowo zagłębionych, mających nie więcej niż 10 stanowisk postojowych,

3)    mechaniczną, sterowaną czujkami niedopuszczalnego poziomu stężenia tlenku węgla - w innych garażach, niewymienionych w pkt 1 i 2, oraz w kanałach rewizyjnych, służących zawodowej obsłudze i naprawie samochodów bądź znajdujących się w garażach wielostanowiskowych, z zastrzeżeniem § 150 ust. 5,

4)    mechaniczną, sterowaną czujkami niedopuszczalnego poziomu stężenia gazu propan-butan - w garażach, w których dopuszcza się parkowanie samochodów zasilanych gazem propan-butan i w których poziom podłogi znajduje się poniżej poziomu terenu.

 

Z jakich elementów składa się system detekcji gazu?

System detekcji gazu składa się z kilku elementów:

- detektora wykrywającego obecność gazu wybuchowego w powietrzu

- modułu sterującego odbierającego sygnały z detektorów i przekazującego sygnał do kolejnych elementów  systemu

- urządzeń optyczno – akustycznych

- kontrolerów wentylacji

- przewodów łączących elementy systemu

 

Kto może wykonać konserwację systemu detekcji gazów?

Przegląd takiego systemu może wykonać osoba z odpowiednią widzą i doświadczeniem, która została przeszkolona u producenta danego systemu. Osoba powinna przedłożyć zaświadczenie uprawniające go do konserwacji danego systemu.

 

Jak powinien być przeprowadzony przegląd systemu?

Osoba wykonująca przegląd systemu detekcji gazu powinna zwrócić uwagę m.in. na:

-sposób i miejsce zamontowania detektorów, czy detektor jest właściwie dobrany do występującego zagrożenia, czy znajduje się na właściwej wysokości, czy nie jest on zamocowany zbyt blisko np. studzienki kanalizacyjnej lub wentylatora

-czy dławice są zakręcone

-czy przewody są przymocowane, nie machają się, nie przecierają itp.

-czy detektor jest zasilony jednym przewodem

-datę kalibracji detektora

-zanieczyszczenie detektora

-ilość wskazywanych błędów / uszkodzeń w centrali

-czy liczba detektorów w obiekcie zgadza się z ilością detektorów podłączonych do systemu

-czy centrala jest właściwie zasilana

-czy ważność akumulatora nie została przekroczona

-test detektorów odpowiednim stężeniem gazu testowego

-zadziałanie urządzenia odcinającego

-sprawdzenie elementów sygnalizująco – optycznych

 

Garaże w których zastosowano detektory niedopuszczalnego poziomu stężenia gazu propan-butan  oraz tlenku węgla są bezpieczne dla osób z nich korzystających. Należy jednak pamiętać, że taka instalacja musi być systematycznie sprawdzana aby działała poprawnie i prawidłowo reagowała już na niewielkie stężenia niebezpiecznych gazów.

W Polce wiodącymi producentami systemów detekcji gazów wybuchowych i toksycznych są Gazex i Sensortech (COMAG)

Producenci w zależności od typu sensorów zastosowanych w detektorach zalecają wykonywanie przeglądu systemu nawet co trzy miesiące. 

 

 

Przegląd systemu detekcji gazu w kotłowni

Obecność instalacji gazowej w budynku, wymusza na właścicielu lub zarządcy wykonywanie nałożonych na nim prawnie obowiązków. Instalacja gazowa wraz z urządzeniami do niej należącymi - w tym systemów wykrywanie gazów powinna być poddawana regularnym przeglądom i konserwacji.

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. wprowadza podział kotłowni oraz zainstalowanych w nich kotłów według ich mocy nominalnych:

-do 30 kW

-powyżej 30 kW do 60 kW

-powyżej 60 kW do 2000 kW

-powyżej 2000 kW

Podział ten ma na celu unifikację zasad montażu kotłów opalanych gazem gównie w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

 

Kiedy należy stosować urządzenia sygnalizacyjno-odcinające?

Zgodnie z zapisami rozporządzenia na podłączeniu do pomieszczenia kotłowni, w której zainstalowane są kotły o mocach powyżej 60 kW należy zainstalować urządzenie sygnalizująco-odcinające. Zawór odcinający dopływ gazu do kotłowni powinien być umieszczony poza budynkiem za kurkiem głównym.

 

Jakie dodatkowe wymagania stawiane są takim kotłowniom?

Kotły gazowe o mocy pomiędzy 60 kW a 2000 kW można instalować tylko w pomieszczeniach technicznych budynku. Do takiego pomieszczenia nie mogą być doprowadzone przyłącza innych mediów np. wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych itp. Co najmniej jedna ze ścianą takiego pomieszczenia powinna być ścianą zewnętrzną. Kotły o mocy powyżej 2000 kW mogą być instalowane tylko w pomieszczeniach wolnostojących. Wyklucza się lokalizowanie takich kotłowni w pomieszczeniach przyległych do budynków mieszkalnych lub użyteczności publicznej. Należy pamiętać, że zasilanie takiej kotłowni musi odbywać się z oddzielnego przewodu rozprowadzającego gaz, tak aby w przypadku zadziałania instalacji, odcięty został tylko dopływ gazu do kotłów.

Pomieszczeniom w którym instaluje się kotły nie stawia się szczególnych wymagań. Ściany i podłogi muszą być wykonane z materiałów niepalnych a przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć odpowiednią klasie odporności ogniowej (EI). Jeżeli ściany i podłogi wykonano z materiałów palnych, powierzchnie ściany za kotłem i podłogi powinny być w odległości co najmniej 0,5 m od ścian kotła pokryte materiałem niepalnym.

Oprócz zapisów określających lokalizacje kotłowni, minimalnych wymiarów pomieszczeń czy ich wentylacji pojawiają się regulacje określające miejsce montażu liczników gazowych czy konieczności montażu urządzenia sygnalizacyjno-odcinających. W dalszej części artykułu skupimy się na tych ostatnich.

 

Z czego składa się system detekcji gazu?

System detekcji gazu składa się z kilku elementów:

- detektora wykrywającego obecność gazu wybuchowego w powietrzu

- modułu sterującego odbierającego sygnały z detektorów i przekazującego sygnał do kolejnych elementów  systemu

- automatycznego zaworu odcinającego

- urządzeń optyczno – akustycznych

- kontrolerów wentylacji

- przewodów łączących elementy systemu

 

Kto może wykonać konserwację systemu detekcji gazów?

Przegląd takiego systemu może wykonać osoba z odpowiednią widzą i doświadczeniem, która została przeszkolona u producenta danego systemu. Osoba powinna przedłożyć zaświadczenie uprawniające go do konserwacji danego systemu. Warto również wspomnieć, że ponowne uruchomienie wyłączonego podczas przeglądu kotła powinien wykonać uprawniony do tego personel.

 

Jak powinien być przeprowadzony przegląd systemu?

Osoba wykonująca przegląd systemu detekcji gazu powinna zwrócić uwagę m.in. na:

-sposób i miejsce zamontowania detektorów, czy detektor jest właściwie dobrany do występującego zagrożenia, czy znajduje się na właściwej wysokości, czy nie jest on zamocowany zbyt blisko np. studzienki kanalizacyjnej lub wentylatora

-czy dławice są zakręcone

-czy przewody są przymocowane, nie machają się, nie przecierają itp.

-czy detektor jest zasilony jednym przewodem

-datę kalibracji detektora

-zanieczyszczenie detektora

-ilość wskazywanych błędów / uszkodzeń w centrali

-czy liczba detektorów w obiekcie zgadza się z ilością detektorów podłączonych do systemu

-czy centrala jest właściwie zasilana

-czy ważność akumulatora nie została przekroczona

-test detektorów odpowiednim stężeniem gazu testowego

-zadziałanie urządzenia odcinającego

-sprawdzenie elementów sygnalizująco – optycznych

 

W Polce wiodącymi producentami systemów detekcji gazów wybuchowych są Gazex i Sensortech (COMAG) Nasz zespół świadczy usługę projektowania, instalacji oraz wykonuje przegląd i konserwacje systemów detekcji gazów. Posiadamy odpowiednie uprawnienia, wiedzę i doświadczenie z tego zakresu.

Dodatkowo wykonujemy przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego o odpowiedniej klasie odporności ogniowej (E I) wymaganej dla poszczególnych pomieszczeń kotłowni. Zawsze służymy także radą z tego zakresu. Zapraszamy do współpracy.

 

 

 

BeSafe Sp. z o.o.
UL. RYDYGIERA 19 lok. 58, 01-793 WARSZAWA

tel.: 780 123 104, 780 123 105
e-mail: biuro@besafe.net.pl

 • Hekato_Bartlomiej_Zakrzewski
 • SEP_Prad_Zakrzewski
 • SEP_GAZ_Mikowicz_1
 • gazex_3
 • Martech_1
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna